BA | MEMORIAL HOUSE 
Achkout, Lebanon
Private Residence
In Progress 2016

A R C H I T E C T U R E   |    A R T    |   D E S I G N

Contact

Elias El Soueidi

M.Arch - USEK - ÉSA

Principal Architect

+961 70 272529

Address: Jounieh Haret Sakher, Menassa Bldg. 3rd Floor
P.O.BOX 139 – JOUNIEH, LEBANON

  • Black Facebook Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon

© 2017 by Elias Soueidi.